Potrzebujesz pomocy straży pożarnej? zadzwoń pod 998

Obowiązki inwestora i organu zawiadomionego

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego lub gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych., na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1322 z późn. zm.), jest zobowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organy:

1.      Państwowej Inspekcji Sanitarnej

2.      Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy wymienione powyżej zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. Przepisy powyższe stosuje się również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W zakresie oceny stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu organem, który winien zająć stanowisko jest właściwy terenowo Komendant Powiatowy (Miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno – rozpoznawczych, Komendant zajmuje stanowisko, w zakresie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Organ PSP ma 14 dni na zajęcie stanowiska, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Nie zajęcie stanowiska w ww. terminie traktowane jest jako nie zgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Nie zwalnia to jednak inwestora z zapewnienia wymaganego przepisami poziomu ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie (terenie), co wynika z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 620 z późn. zm).

Ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, jak i sama ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (nie zawsze wymagane) dokonywana jest w oparciu o powołaną wyżej ustawę o ochronie przeciwpożarowej, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Ocena poprawności projektu i jego uzgodnienia jest dokonywana w oparciu o w/w ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i akty wykonawcze do niej. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadza się na wniosek użytkownika lub inwestora obiektu w związku z zamiarem rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego.

Załącznik nr 1 – wzór zgłoszenia

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych związanych z odbiorem obejmuje:

 • sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
 • sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,
 • sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności,
 • inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe,
 • sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami,
 • sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową,
 • inwestor powinien przedstawić protokoły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo.

 

Załącznik nr 2 - Zestawienie dokumentów które powinien przygotować inwestor lub wykonawca do odbioru obiektu przez Państwową Straż Pożarną 

 

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

 • dróg pożarowych,
 • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności i oznakowania miejsc jego lokalizacji,
 • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych,
 • oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • sprawności oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, hydrantów wewnętrznych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiających oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, które są obiekcie,
 • oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Po zakończeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP sporządza protokół dokumentujący ustalenia z kontroli. Ustalenia zawarte w protokole stanowią podstawę do zajęcia stanowiska przez Komendanta Powiatowego PSP odnośnie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej.


Załącznik nr 3 - Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z woj. zachodniopomorskiego

Załącznik nr 4 - Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych z kraju 

Informacje

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Policach
72-010 Police
ul. Tanowska 4a
godziny otwarcia 7:30 - 15:30
telefon 91 431 68 10
ePUAP: KPPSPPolice
NIP 851-25-50-481
REGON 811769690

Szybki kontakt

Formularz kontaktowy